اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

ورزشگاه پیروزی اصفهان، مملو از هواداران قالیباف